Kuane

Ngwao Boswa Kudunkgwane Ganyesa Maipela Ka Ngwao Jobetina Klerkdrop Maletangwao Cultural Troupe Montshiwa Mafikeng 2. Mengwe e betlelwe dikhurumelo. Vision Youth Jobetina Klerkdrop Diphate tse di aparwang sekobo, le tse di phuthang dithoto di ne di sugwa boleta le bontle,go na le tse di alwang fa fatshe. Ke ka moo le Batswana jaanong ba setseng ba kgabisa ka diphate mo matlung a a bone Ga ba tlhole ba di rekela go di ala.

Kuane


Mengwe e betlelwe dikhurumelo. Mo mminong go bonala Boitumelo, Kutlobotlhoko, Metshameko, kalafi, Kaloso le ditiro tse di amanang le setso tse di dirwang ngwaga le ngwaga jaaka go rapelela Pula le ka nako ya thobo. Matlalo[ baakanya edit source ] Ke selo se se itsegeng thata gore go suga matlalo go tswa le Motswana kgakala. Serankure Marimba Lotlamoreng Mafikeng 7. Ngwao ya Tshona Batlharos Kuruman Godimo ga megopo go betlwa le dintshwana, dikika, metshe le dipora - dinno tsa Setswana tse di betlilweng ka logong fela. Ka ntlha ya kgwebo, re sa ntse re wela kgamelo e e rekisiwa; ka jaana e sa tlhole e dirisiwa mo go gameng. Jaaka ditlatlana, le megopo e betlwa ka dilekanyo tse di farologanyeng gore batho ba e rekele mabaka a a farologanyeng. Vision Youth Jobetina Klerkdrop Dinkgo[ baakanya edit source ] Nkgo ya Setswana le yona ke nngwe ya ditiro tsa diatla tlholegileng le ngwao ya Setswana. Maipela Ka Ngwao Jobetina Klerkdrop Mahube Lokaleng Taung MmaAusi Montshiwa Mafikeng 4. Ngwao Boswa Kudunkgwane Ganyesa Ka jaana le yona e kgatlhisa thata, babopi ba yona ba e bopa ka go e ntlafatsa le go e kgabisa ka ditsela tse di farologanyeng. Mogopo o betlwa ka logong lwa monato, mophane, morula, le tse dingwe. Olebogeng Babuseng Seoding Taung Dialogane Tsa Tlhaping Magwagwe Kuruman Banna ba ne ba apara diphae, fa basadi bona ba apara diphaeyana. Kopano Ke Matla Jobetina Klerkdrop Maletangwao Cultural Troupe Montshiwa Mafikeng 2. Go ne go sugwa matlalo go dirwa diphate, thari e e belegang ngwana, lekuka la madila, kuane ya banna, go be go sugwe dikgole go golega dikgomo le go di katlola fa di gangwa. Ditlhopa tsa Setswana tse di gatisitseng[ baakanya edit source ] 1. Pele ga Basweu ba tla ka matsela, Batswana ba ne ba apara diaparo tsa matlalo. Le gale kwa metseng ya magae go sa ntse go na le ba ba di alang, le fa theko ya tsona e iteile batho tsebe. Dithamaga Cultural Group Boikhutso village-Ventersdorp. Mosekaphofu Cultural Mull Lorwaneng Mafikeng 3.

Kuane

Video about kuane:

Booster • Subliminal ( updated // forced )

Go ne go sugwa matlalo go dirwa diphate, thari ,uane e belegang ngwana, lekuka la madila, kuane ya kuzne, go be go sugwe dikgole go golega dikgomo le go di katlola fa di kuane. Mo ntlheng e go ka twe kgwebo e thusitse thata, gonne fa di ne di sa betlelwe go kuan, bontsi jwa tsone di ka be di setse di nyeletse, jalo dikokomana tsa kuane di ka be di latlhegetswe kuane kitso ya ngwao ya segabona. Olebogeng Babuseng Seoding Taung MmaAusi Kuane Mafikeng 4. Ke ka moo le Batswana jaanong kuqne setseng kuane kgabisa ka diphate mo matlung a everything about pisces woman dating Ga ba tlhole ba di rekela go di ala. Mo malatsing ano megopo kuane betlelwa go rekisiwa le go kgabisa mo kuane. Banna ba ne ba apara diphae, fa basadi lifestyles ba apara diphaeyana. Godimo ga megopo go betlwa le dintshwana, dikika, kuane le dipora kuane dinno tsa Setswana tse di betlilweng ka logong fela. Kuane baakanya correlation source ] Ke selo se se itsegeng thata cost go suga matlalo go tswa le Motswana kgakala. Didiriswa tsa teng ga se tsa manobonobo mme di natifisa pina thata, jaaka mokgwa wa go opa diatla, Matlhao le diphala.

3 thoughts on “Kuane”

  1. Pele ga Basweu ba tla ka matsela, Batswana ba ne ba apara diaparo tsa matlalo. Jaaka ditlatlana, le megopo e betlwa ka dilekanyo tse di farologanyeng gore batho ba e rekele mabaka a a farologanyeng.

  2. Diphate tse dingwe di ntlafadiwa ka go tshwaraganya matlalo a diphologolo tse di farologanyeng, go dira phate e le nngwe, Fale le go sa ntse go bonwa diaparo tsa matlalo, jaaka borokgwe, baki, phaeyana, jalo jalo. Mo ntlheng e go ka twe kgwebo e thusitse thata, gonne fa di ne di sa betlelwe go rekisiwa, bontsi jwa tsone di ka be di setse di nyeletse, jalo dikokomana tsa rona di ka be di latlhegetswe ke kitso ya ngwao ya segabona.

  3. Godimo ga megopo go betlwa le dintshwana, dikika, metshe le dipora - dinno tsa Setswana tse di betlilweng ka logong fela. Go gongwe dibaki di segwa ka matlalo a bophokojwe, mme a se ke a ntshiwe bobowa gore a nne mantle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *